فرهنگ جامع

interval estimate

روانشناسى : براورد فاصله اى