فرهنگ جامع

interval confidence

فاصله اطمينان ،دامنه اطمينان( درامار)بازرگانى : دامنه اطمينان