فاصله فاصله ی بین ارتفاع با بسامددو صدا فاصله ی بسامدی برابر با نسبت بسامدهایا لگاریتم این نسبت است .

فاصله ( زمانی )

بازه

مدت زمانی

فاصله

فاصله زمانی

فاصله ، فضای موجود بین دو شیئی یا دو قسمت، زمان مرور بین دو حادثه یا زمان بین دو حمله

بازه

فاصله

وقفه ، فترت

بازه

 فاصله

فاصله ، مدت ، فرجه ، ايست ، وقفه ، فترت ، خلال .فاصله .

فاصله . مدت . فرجه . ايست . وقفه . فترت . خلال

فاصله تاکتيکى ،فاصله ،مدت ،فرجه ،ايست ،وقفه ،فترت ،خلالعلوم مهندسى : فاصلهعمران : فاصله زمانىقانون ـ فقه : وقفه ،فترتروانشناسى : فاصلهورزش : دوهاى تمرينى ارامعلوم نظامى : اختلاف فاصله مدت زمان

فرهنگ لغات عمومي
فاصله،مدت،فرجه،ایست،وقفه،فترت،اختلاف دانک،اختلاف
فرهنگ لغات عمران و معماري
فاصله زمانی
فرهنگ لغات مکانيک
فاصله
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
فاصله، ایست، فاصله زمانی، فرجه، مدت، وقفه
فرهنگ لغات حقوق و فقه
وقفه
فرهنگ لغات دامپزشکي
استخوان مچ یا زانو
فرهنگ لغات پزشکي
فاصله ، فضای موجود بین دو شیئی یا دو قسمت ، زمان مرور بین دو حادثه یا زمان بین دو حمله . یا . ‎ atriocarotid i یا . ‎ a. - c. i یا . ‎ i ‎ auriculocarotid فاصله دهلیزی ‎ - کاروتیدی ، فاصله ای است بین شروع امواج دهلیزی و کاروتیدی که در روی نگاره نبض ورداجی ملاحظه میشود . . ‎ cardiarterial i یا . ‎ c. - a. i فاصله قلبی سرخرگی فاصله ای است که بین ضربه نو قلب و نبض سرخرگی وجود دارد . فاصله روشن یا طبیعی فاصله کوتاهی . ‎ lucid i است در پسیکوز که با فروکش کردن علائم و طبیعی شدن وضع بیمار توام است . فاصله بعد نبضی یا .‎ postsphygmic i پس نبضی فاصله بین شروع اتساع بطنهای قلب و باز شدن دریچه های دهلیزی ‎ - بطنی . فاصله قبل نبضی یا پیش .‎ presphygmic i نبضی ، فاصله بین شروع انقباض بطنهای قلب و باز شدن دریچه های سرخرگی . منحنی کمپلکس بطنی قلب روی الکرتوکاردیو گرام .‎ QRST i
فرهنگ لغات روانشناسي
فاصله
فرهنگ لغات علوم سياسي
سانس
فرهنگ لغات فلسفه
فاصله، دانگ ، فاصله زمانی
فرهنگ لغات علوم پايه
بازه (فیزیک)
فرهنگ لغات زمين شناسي
بازه، وقفه
فرهنگ لغات تربيت بدني
دوهای تمرینی آرام

زیست شناسی:
achromatic interval
فاصله بی رنگی
زیست شناسی:
achromatic interval
فاصله بی رنگی
علوم پایه:
additive interval function
تابع بازه‌ای جمعی
علوم پایه:
astigmatic interval (optics)
بازه آستیگمات (اپتیک)
مهندسی کامپیوتر:
blanking interval
فاصله زمانی سیاه رفتگی
عمومی :
burst interval
فاصله ترکش گلوله ها در یک رگبار
دامپزشکی :
calving interval
فاصله گوساله زایی
عمومی :
class interval
دامنه طبقه ، حدود طبقه (درآمار)
مهندسی کامپیوتر:
class interval
فاصله رده
مهندسی صنایع:
class interval
فاصله طبقه، فاصله گروه
اقتصاد :
class interval
دامنه طبقه
اقتصاد :
class interval
دامنه طبقه
دامپزشکی :
class interval
استخوان سازی ناقص مادرزادی
روانشناسی :
class interval
فاصله طبقه
حسابداری:
class interval
دامنه طبقه
حسابداری:
class interval
دامنه طبقه
علوم پایه:
class interval
بازدۀ رده
تربیت بدنی:
class interval
فاصله طبقه ای
عمومی :
close interval
فرمان - فاصله جمع - فرمان - جمع به جلو -
مهندسی کامپیوتر:
closed interval
فاصله بسته
علوم پایه:
closed interval
بازۀ بسته
برق قدرت و مخابرات:
colour – change interval indicator
میدان تغییر رنگ معرّف
عمومی :
confidence interval
فاصله اطمینان ، فاصله اعتماد (درآمار)
برق قدرت و مخابرات:
confidence interval
فاصله اطمینان
مهندسی صنایع:
confidence interval
فاصله اعتماد، محدوده اطمینان، فرجه اعتماد، فاصله اطمینان
مهندسی شیمی:
confidence interval
فاصله اطمینان
اقتصاد :
confidence interval
فاصله اطمینان
مدیریت :
confidence interval
حوزه اطمینان
روانشناسی :
confidence interval
فاصله اطمینان
فلسفه:
confidence interval
فواصل اطمینان
حسابداری:
confidence interval
فاصله اطمینان
علوم پایه:
confidence interval
فاصله اطمینان
علوم پایه:
confidence interval
بازۀ اطمینان
تربیت بدنی:
confidence interval
فاصله اطمینان؛ دامنه اطمینان
تربیت بدنی:
confidence interval
حدود اطمینان
مهندسی کامپیوتر:
confidence interval (= confidence level)
فاصله اطمینان

a definite length of time marked off by two instants(n)

Synonyms: interval time interval

Hyponyms: absence access time break cycle distance embolism eternity float intercalation interim interlude intermission interruption lag latency latent period lead time lunitidal interval meantime meanwhile pause period processing time reaction time response time rhythm rotational latency round seek time slot space suspension time constant time slot

Hypernyms: amount measure quantity

a set containing all points (or all real numbers) between two given endpoints(n)

Synonyms: interval

Hyponyms: bounded interval closed interval open interval sub-interval unbounded interval

Hypernyms: set

the distance between things(n)

Synonyms: interval separation

Hyponyms: clearance

Hypernyms: distance

Examples: fragile items require separation and cushioning

the difference in pitch between two notes(n)

Synonyms: interval musical interval

Hyponyms: fifth fourth half step musical octave octave quarter tone quarter-tone semitone seventh sixth step third tone whole step whole tone

Hypernyms: musical notation

Interval may refer to: