بهم پيچيدگي ، درهم کشبک کردن .

بهم پيچيدگى ،درهم کشبک کردن

فرهنگ لغات عمومي
بهم پیچیدن،بهم پیچیدگی