بست در ميان دو تير،تير افقى که تيرهاى عمودى را بهم نگاه ميدارد

فرهنگ لغات عمومي
بست در میان دو تیر،تیر افقی که تیرهای عمودی را بهم نگاه میدارد
فرهنگ لغات عمران و معماري
کمرکش

واژه های نزدیک