فرهنگ جامع

intertidal zone

نوار جذر و مدىزيست شناسى : نوار کشندى