جزر و مدي .

جزر و مدي

جزر و مدى

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان نشان طغیان و فرو کش اب،زندگی کننده در میان طغیان اب
فرهنگ لغات زمين شناسي
جزر و مدى، ساحلی

زمین شناسی:
intertidal area
پهنۀ میان کشندی

of or relating to the littoral area above the low-tide mark(a)

Synonyms: intertidal

واژه های نزدیک