در هم پيچيدن ،بهم گير کردن

فرهنگ لغات عمومي
در هم پیچیدن،بهم گیر کردن