بینابینی

درزي .شکافي .فاصله دار.ترک دار.واقع در ميان درزيا فاصله

شيمى : درون شبکه اى

فرهنگ لغات عمومي
درزی،شکافی،فاصله دار،ترک دار،واقع در میان درزیا فاصله
فرهنگ لغات عمران و معماري
بین‌نشین
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
بین نشین، درون حفره‌ای
فرهنگ لغات دامپزشکي
باله ه
فرهنگ لغات پزشکي
بینا بینی
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
بین‌نشین
فرهنگ لغات علوم پايه
درون شبکه‌ای (بلورشناسی)
فرهنگ لغات زمين شناسي
منفذی، روزنه ای

دامپزشکی :
chronic parasitic diffuse interstitial hepatitis
مطالعات جامع
دامپزشکی :
chronic parasitic multiple interstitial hepatitis
بستۀ فشرده

of or relating to interstices(a)

Synonyms: interstitial

An interstitial space or interstice is a space between structures or objects. In particular, interstitial may refer to: