خلل و فرج

خلل و فرج

عمران : خلل و فرج

فرهنگ لغات عمومي
درز،شکاف،چاک،ترک،فاصله
فرهنگ لغات عمران و معماري
روزنه

واژه های نزدیک