در ميان چينه هاى ديگرقرار دادن( يا قرار گرفتن)

فرهنگ لغات عمومي
در میان چینه های دیگرقرار دادن (یا قرار گرفتن)