بین خاری، واقع در بین خارهای مهره ای

فرهنگ جامع

interspinalis

ماهيچه کوتاهى که برامدگى مهره هاى پشت رابهم مى پيوند د

فرهنگ جامع

interspinalis

فرهنگ لغات عمومي
ماهیچه کوتاهی که برامدگی مهره های پشت رابهم می پیوند د
فرهنگ لغات پزشکي
بین خاری ، واقع در بین خارهای مهره ای

تربیت بدنی:
interspinalis mus.
عضلات بین خاری