در ميان( تير )زدن ،در فئاصل( رنگ ) زدن

فرهنگ لغات عمومي
در میان (تیر) زدن،در فئاصل (رنگ) زدن