واقع در ميان جدارها . واقع در ميان پره ها

واقع در ميان جدارها،واقع در ميان پره ها

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان جدارها،واقع در میان پره ها