قطع کننده .

قطع کننده

قطع کننده

فرهنگ لغات عمومي
گسلنده،قطع کننده،بازدارنده،مانع