گسیختگی

انقطاع، فترت ، اخلال ، قطع

گسیختگی

انقطاع ، تعليق .وقفه ، ايجاد وقفه .

انقطاع . تعليق

قطع ،انقطاع ،تعليقکامپيوتر : وقفهقانون ـ فقه : انقطاعورزش : توقف

فرهنگ لغات عمومي
قطع،فطع تسلسل،باز گسیختگی،انقطاع،منع،بازداشت،وقفه،فاصله
فرهنگ لغات رايانه
وقفه
فرهنگ لغات مديريت
وقفه
فرهنگ لغات حقوق و فقه
مزاحمت
فرهنگ لغات فلسفه
گسیختگی ، گسستگی
فرهنگ لغات تربيت بدني
توقف

مهندسی کامپیوتر:
attention interruption
وقفه جویای توجه
برق قدرت و مخابرات:
automatic interruption
قطع خودکار
مدیریت :
business interruption insurance
بیمه توقف بازرگانی
برق قدرت و مخابرات:
cable interruption
گسیختگی کابل
برق قدرت و مخابرات:
conditional control sequence interruption
قطع مشروط برنامه

an act of delaying or interrupting the continuity(n)

Synonyms: break disruption gap interruption

Hyponyms: abruption barracking breaking off cut-in heckling insert interjection interpellation interpolation interposition

Hypernyms: delay holdup

Examples: it was presented without commercial breaks there was a gap in his account

some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(n)

Synonyms: break interruption

Hyponyms: abatement dislocation disruption eclipse hiatus occultation punctuation reprieve respite suspension

Hypernyms: happening natural event occurrence occurrent

Examples: the telephone is an annoying interruption there was a break in the action when a player was hurt

a time interval during which there is a temporary cessation of something(n)

Synonyms: break intermission interruption pause suspension

Hyponyms: blackout caesura dead air delay halftime hold lapse letup lull postponement relief respite rest rest period time lag time-out wait

Hypernyms: interval time interval

Interruption may refer to:

  • Interruption (speech), refers to a speech event when one person breaks in to interject while another person is talking
  • Interruption science, interruption and human behavior
  • Interruption marketing, a pejorative term for the advertising technique
  • Interruptions, the technique defined by Bertolt Brecht
  • Interrupted projection