وقفه قطع موقت کار عادی برنامه ی رایانه ای به وسیله ی مثلا ً یک سیگنال خاص .

وقفه

گسيختن ، حرف ديگري را قطع کردن ، منقطع کردن .وقفه ، ايجاد وقفه .

گسيختن . حرف ديگري را قطع کردن . منقطع کردن

توقف ،گسيختن ،حرف ديگرى را قطع کردن ،منقطع کردنعلوم مهندسى : جدا کردنکامپيوتر : وقفه

فرهنگ لغات عمومي
گسیختن،بریدن،قطع کردن،رشته گسیختن،مانع شدن،معترض شدن
فرهنگ لغات رايانه
[وقفه] یک سیگنال درخواست توجه که به وسیله سخت افزارها یا نرم افزارها به ریز پردازنده کامپیوتر صادر میشود. وقفه باعث میشود که ریز پردازنده کار فعلی خودش را معوق کند، وضعیت کارش را ثبت و کنترل را به روال خاصی انتقال دهد که باعث انجام مجموعه دستورالعملهای خاصی میگردد. وقفه ها به دلایل متعددی صادر میشوند که ممکن است عادی یا کاملا غیر منتظره باشند، از جمله این وضعیتها میتوان درخواست سرویسهای سخت افزاری، اعلام خطا در روند، اقدام انجام کار غیر ممکن، و اشکالات حافظه و برخی از بخشهای مهم را نام برد. وقتی ریز پردازنده درخواستهای وقفه ای را از بیش از یک منبع دریافت کند، ابتدا تقدم آنها را مشخص کرده و سپس به نوبت پاسخ میدهد. بسیاری از کارهای سیستم عامل از جمله باز کردن فایلها، خواندن و بستن آنها را میتوان از طریق وقفه ها به عمل رساند. برنامه ها با استفاده از وقفه میتوانند با سیستم عامل ارتباط برقرار کنند. وقفه ها، وسیله های ریز پردازنده جهت برقراری ارتباط با اجزای دیگر تشکیل دهنده سیستم کامپیوتر هستند. اگر جریان مداومی از درخواستهای وقفه باعث پیچیدگی پردازش در یک نقطه مهم گردند، برنامه میتواند بطور موقت وقفه ها را غیر فعال کند و کنترل کامل ریز پردازنده را برای مدت مورد نیاز به دست بگیرد. نیز نگاه کنید به ‎ exception ، ‎ external interrupt ، ‎ hardware interrupt ، ‎ internal interrupt ، ‎. software interrupt
فرهنگ لغات الکترونيک
قطع کردن
فرهنگ لغات مکانيک
قطع کردن
فرهنگ لغات مديريت
نقض کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بریدن

مهندسی کامپیوتر:
armed interrupt
وقفه فعال
مهندسی کامپیوتر:
attention interrupt
وقفه جویای توجه
عمومی :
automatic interrupt
قطع خودکار وقفه خودکار
مهندسی کامپیوتر:
automatic interrupt
قطع خودکار وقفه خودکار
عمومی :
clock interrupt
وقفه زمان سنجی.
مهندسی کامپیوتر:
clock interrupt
وقفه ساعت

a signal that temporarily stops the execution of a program so that another procedure can be carried out(n)

Synonyms: interrupt

Hypernyms: signal

make a break in(v)

Synonyms: break up cut off disrupt interrupt

Hyponyms: barge in block break break in burst in on burst upon butt in chime in chisel in come in cut cut in cut off heckle inject interject intermit interpose jam pause punctuate put aside put away put in stop stop over take off take time off throw in

Hypernyms: break break off discontinue stop

Examples: We interrupt the program for the following messages

destroy the peace or tranquility of(v)

Synonyms: disturb interrupt

Hypernyms: act move

Examples: Don't interrupt me when I'm reading

interfere in someone else's activity(v)

Synonyms: disrupt interrupt

Hyponyms: cut in cut short

Hypernyms: barge in break in butt in chime in chisel in cut in put in

Examples: Please don't interrupt me while I'm on the phone

terminate(v)

Synonyms: break interrupt

Hyponyms: break off break short cut short freeze hold on stop suspend

Hypernyms: end terminate

Examples: She interrupted her pregnancy break a lucky streak break the cycle of poverty

In digital computers, an interrupt is a request for the processor to interrupt currently executing code, so that the event can be processed in a timely manner. If the request is accepted, the processor will suspend its current activities, save its state, and execute a function called an interrupt handler to deal with the event. This interruption is often temporary, allowing the software to resume normal activities after the interrupt handler finishes, although the interrupt could instead indicate a fatal error.