وابسته به سئوال .

وابسته به سئوال

فرهنگ جامع

interrogatory

وابسته به سئوالقانون ـ فقه : مجموعه سوالاتى که از شهود يا ساير اطراف دعوى در يک دادگاه مى شود

فرهنگ جامع

Interrogatory

فرهنگ لغات عمومي
پرسشی،استفهامی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
تحقیق و استنطاق

حقوق :
cross interrogatory
بازپرسی کتبی

formal systematic questioning(n)

Synonyms: examination interrogation interrogatory

Hyponyms: catechism cross-examination debriefing deposition direct examination inquisition interview redirect examination reexamination third degree

Hypernyms: inquiring questioning

relating to the use of or having the nature of an interrogation(a)

Synonyms: interrogative interrogatory

Antonyms: asserting declarative declaratory

واژه های نزدیک