باز جوئي .بازپرسي ، استفهام .

باز جويي

فرهنگ جامع

interrogation

بازپرسى ،بازجويى ،استنطاق ،باز جويىقانون ـ فقه : بازجويى ،استنطاقعلوم نظامى : بازپرسى

فرهنگ جامع

interrogation

فرهنگ لغات عمومي
پرسش،استفهام،سوال،بازپرسی،استنطاق
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بازپرسی
فرهنگ لغات علوم سياسي
بازجویی

علوم سیاسی:
forced interrogation
بازجویی خشن

a sentence of inquiry that asks for a reply(n)

Synonyms: interrogation interrogative interrogative sentence question

Hyponyms: cross-question leading question yes-no question

Hypernyms: sentence

Examples: he asked a direct question he had trouble phrasing his interrogations

a transmission that will trigger an answering transmission from a transponder(n)

Synonyms: interrogation

Hypernyms: transmission

formal systematic questioning(n)

Synonyms: examination interrogation interrogatory

Hyponyms: catechism cross-examination debriefing deposition direct examination inquisition interview redirect examination reexamination third degree

Hypernyms: inquiring questioning

an instance of questioning(n)

Synonyms: enquiry inquiry interrogation query question

Hypernyms: inquiring questioning

Examples: there was a question about my training we made inquiries of all those who were present

Antonyms: answer

Interrogation is interviewing as commonly employed by law enforcement officers, military personnel, intelligence agencies, organized crime syndicates, and terrorist organizations with the goal of eliciting useful information, particularly information related to suspected crime. Interrogation may involve a diverse array of techniques, ranging from developing a rapport with the subject to torture.

واژه های نزدیک