فرهنگ جامع

interquartile range

روانشناسى : دامنه ميان چالاکى