تلازم ، رابطة متقابل

(interpretative )تفسيري ، شرحي .

interpretative تفسيري . شرحي

)interpretative(تفسيرى ،شرحىروانشناسى : تفسيرى

فرهنگ لغات عمومي
(‎interpretative) تفسیری،شرحی.
فرهنگ لغات روانشناسي
تفسیری
فرهنگ لغات فلسفه
تفسیری ، تعبیری

تربیت بدنی:
interpretive dance
حركتهای هماهنگ معنی دار

that provides interpretation(a)

Synonyms: interpretative interpretive

Similar: informative instructive