مفسر؛مترجم روال اجرایی در رایانه که در هر لحظه یک خط از برنامه ی نوشته شده به زبان سطح -بالا رابه رمز یا زبان ماشین ترجمه می کند.

مفسر

مفسر ، مترجم شفاهی (دیلماج)تفسیری ، توضیحی

مترجم ، مترجم شفاهي ، مفسر .مفسر .

مترجم . مترجم شفاهي . مفسر

مفسر عکس هوايى ،مترجم شفاهى ،مفسرکامپيوتر : مفسرقانون ـ فقه : مترجمعلوم نظامى : مفسر

فرهنگ لغات عمومي
مترجم حضوری،مترجم زبانی،دیلماج،مفسر،تفسیرکننده،تعبیر کننده
فرهنگ لغات رايانه
[مفسر] برنامه ای که عبارتهای نوشته شده به زبان تفسیری را یکی یکی ترجمه و سپس اجرا میکند. نیز نگاه کنید به ‎ compiler ، ‎ interpreted language ، ‎. language processor
فرهنگ لغات الکترونيک
مترجم
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
مفسر، مترجم
فرهنگ لغات مديريت
مفسر
فرهنگ لغات حقوق و فقه
مترجم

عمومی :
an interpreter of dreams
خواب تعبیر کن ، تعبیر گو ، معبر
مهندسی کامپیوتر:
basic interpreter
مفسر بیسیک

someone who mediates between speakers of different languages(n)

Synonyms: interpreter translator

Hyponyms: dragoman symboliser symbolist symbolizer

InstanceHyponyms: benjamin jowett bishop ulfila bishop ulfilas bishop wulfila edward fitzgerald fitzgerald jowett tindal tindale tyndale ulfila ulfilas william tindal william tindale william tyndale wulfila

Hypernyms: go-between intercessor intermediary intermediator mediator

someone who uses art to represent something(n)

Synonyms: interpreter

Hypernyms: individual mortal person somebody someone soul

Examples: his paintings reveal a sensitive interpreter of nature she was famous as an interpreter of Shakespearean roles

an advocate who represents someone else's policy or purpose(n)

Synonyms: interpreter representative spokesperson voice

Hyponyms: ambassador bagman commercial traveler commercial traveller flack flack catcher flak flak catcher mouth mouthpiece roadman spokesman spokeswoman traveling salesman travelling salesman

Hypernyms: advocate advocator exponent proponent

Examples: the meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government

(computer science) a program that translates and executes source language statements one line at a time(n)

Synonyms: interpreter interpretive program

Hypernyms: computer program computer programme program programme

واژه های نزدیک