تفسیر

تفسیر : در روانکاوی، جلب توجه بیمار به مقاومتهای وی به منظور تسهیل سیلان تداعیها. تفسیر به معنای توضیح نمادها (مثلا نمادهای رویا) نیز بکار می رود.

شرح . بيان . تفسير . تعبير . ترجمه . مفاد

فرهنگ جامع

interpretation

تاويل ،تفسير اخبار و اطلاعات رسيده تفسير عکس ،شرح ،بيان ،تفسير،تعبير،ترجمه ،مفادکامپيوتر : تفسيرقانون ـ فقه : تفسيرروانشناسى : تعبيرعلوم نظامى : ترجمه کردن

فرهنگ جامع

Interpretation

فرهنگ لغات عمومي
تفسیر،تاویل،تعبیر،ترجمه زبانی
فرهنگ لغات رايانه
ترجمه تفسیر
فرهنگ لغات عمران و معماري
تعبیر هنری
فرهنگ لغات حقوق و فقه
تفسیر
فرهنگ لغات دامپزشکي
تفسیر
فرهنگ لغات روانشناسي
تعبیر
فرهنگ لغات فلسفه
گزارش ، تأویل و تعبیر

فلسفه:
allegorical interpretation
تاویل
مدیریت :
arbitrary interpretation
تفسیر به رای
حقوق :
arbitrary interpretation
تفسیر به رأی
مدیریت :
authentic interpretation
تفسیر مستقیما ارائه دهنده توسط مقامات عالی قانون گذاری
حقوق :
authentic interpretation
تفسیر دیون عالی تمیز
عمومی :
broad interpretation
تفسیر موسع
حقوق :
broad interpretation
تفسیر گسترده
حقوق :
broad interpretation
تفسیر موسع
فلسفه:
conceptual interpretation
تعبیر مفهومی ، تفکر مفهومی

a mental representation of the meaning or significance of something(n)

Synonyms: interpretation reading version

Hyponyms: anagoge reinterpretation

Hypernyms: internal representation mental representation representation

the act of interpreting something as expressed in an artistic performance(n)

Synonyms: interpretation rendering rendition

Hyponyms: reinterpretation spin

Hypernyms: performance

Examples: her rendition of Milton's verse was extraordinarily moving

an explanation that results from interpreting something(n)

Synonyms: interpretation

Hyponyms: clarification construal construction eisegesis elucidation exegesis exposition expounding ijtihad illumination literal interpretation misinterpretation mistaking misunderstanding popularisation popularization reading reconstruction twist version

Hypernyms: account explanation

Examples: the report included his interpretation of the forensic evidence

an explanation of something that is not immediately obvious(n)

Synonyms: interpretation interpreting rendering rendition

Hyponyms: broad interpretation judicial activism

Hypernyms: explanation

Examples: the edict was subject to many interpretations he annoyed us with his interpreting of parables often imitations are extended to provide a more accurate rendition of the child's intended meaning

Interpretation may refer to: