کسيکه عبارات قلب در کتابي مي افزايد

کسيکه عبارات قلب در کتابى مى افزايد

فرهنگ لغات عمومي
کسیکه عبارات قلب در کتابی می افزاید