در ميان عبارات ديگر جا دادن ، داخل کردن .درون يابي کردن .

دخل و تصرف در سند،در ميان عبارات ديگر جا دادن ،داخل کردنقانون ـ فقه : با عبارت تازه تحريف کردنشيمى : درون يابى کردن

estimate the value of(v)

Synonyms: extrapolate interpolate

Hypernyms: calculate cipher compute cypher figure reckon work out

insert words into texts, often falsifying it thereby(v)

Synonyms: alter falsify interpolate

Hypernyms: edit redact

واژه های نزدیک