بين سيارات ، واقع در بين سيارات ، بين الکواکب .

بين سيارات . واقع در بين سيارات . بين الکواکب

فرهنگ جامع

interplanetary

واقع در بين سيارات ،بين الکواکب

فرهنگ جامع

interplanetary

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان سیاره ها
فرهنگ لغات زمين شناسي
میان سیاره ای

زمین شناسی:
interplanetary gases
گازهای میان سیاره ای

between or among planets(a)

Synonyms: interplanetary

Examples: interplanetary travel

Interplanetary may refer to:

  • Interplanetary space, the space between the planets of the Solar System
  • Interplanetary spaceflight, travel between planets
  • The interplanetary medium, the material that exists in interplanetary space
  • The InterPlanetary File System, a distributed file system