فرهنگ جامع

interpertation of a treaty

قانون ـ فقه : تفسير معاهده