قانون ـ فقه : تفسير کردن

فرهنگ لغات عمومي
تفسیر کردن
فرهنگ لغات حقوق و فقه
تفسیر کردن