استيضاح ، باز خواست .

فرهنگ جامع

interpellation

استيضاح ،باز خواستقانون ـ فقه : استيضاح

فرهنگ جامع

Interpellation

فرهنگ لغات عمومي
استیضاح
فرهنگ لغات مديريت
استیضاح
فرهنگ لغات حقوق و فقه
استیضاح
فرهنگ لغات علوم سياسي
استیضاح

حقوق :
interpellation of government
استیضاح دولت

(parliament) a parliamentary procedure of demanding that a government official explain some act or policy(n)

Synonyms: interpellation

Hypernyms: order parliamentary law parliamentary procedure rules of order

the action of interjecting or interposing an action or remark that interrupts(n)

Synonyms: interjection interpellation interpolation interposition

Hypernyms: break disruption gap interruption

Interpellation may refer to:

  • Interpellation (philosophy), the process by which we encounter a culture's or ideology's values and internalize them
  • Interpellation (politics), the right of the members to ask questions from the government