استيضاح کننده

فرهنگ لغات عمومي
استیضاح کننده
فرهنگ لغات حقوق و فقه
استیضاح کننده