فرهنگ جامع

interosculate

بهم خوردن ،بهم پيوستن ،بهم اميختن ،صفات مشترک داشتن

فرهنگ جامع

interosculate

فرهنگ لغات عمومي
بهم خوردن،بهم پیوستن،بهم امیختن،صفات مشترک داشتن