همکنش ‌پذیری

فرهنگ جامع

interoperability

علوم نظامى : قابليت همکارى با قسمتها يا يکانهاى ديگر قابليت تعميم کار يک يکان

فرهنگ جامع

Interoperability

فرهنگ لغات عمومي
قابلیت همکاری با قسمتها یا یکانهای دیگر قابلیت تعمیم کار یک یکان
فرهنگ لغات رايانه
برهم عمل پذیری

اقتصاد :
internet interoperability
قابلیت بین المللی اینترنت

(computer science) the ability to exchange and use information (usually in a large heterogeneous network made up of several local area networks)(n)

Synonyms: interoperability

Hypernyms: ability

Interoperability is a characteristic of a product or system to work with other products or systems. While the term was initially defined for information technology or systems engineering services to allow for information exchange, a broader definition takes into account social, political, and organizational factors that impact system-to-system performance.