فاصله بین دو گروه یک رشته عصبی مثل بین گره های رانویه

ميان گره ، قسمت ميان دو بند يا مفصل ، قسمت ، قطعه ، بند.

ميان گره . قسمت ميان دو بند يا مفصل . قسمت . قطعه .بند

ميان گره ،قسمت ميان دو بند يا مفصل ،قسمت ،قطعه ،بند

فرهنگ لغات عمومي
قسمت میان دو بندیا مفصل
فرهنگ لغات دامپزشکي
تار ظریف پشم
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
میان گره

کشاورزی:
subcrown internode
میانگره زیرطوقه

a segment of a stem between two nodes(n)

Synonyms: internode

Hypernyms: segment

PartMeronyms: stalk stem

PartMeronyms: stalk stem

PartMeronyms: stalk stem

Internode may refer to:

  • Internode (botany), a portion of a plant stem between nodes
  • Internode (ISP), an Internet service provider in Australia
  • Internodal segment, a portion of a nerve fibre