بين المللي کردن .

بين المللي کردن

فرهنگ جامع

internationalize

بين المللى کردن

فرهنگ جامع

internationalize

فرهنگ لغات عمومي
بین المللی کردن،درزیر حمایت ملل گوناگون اوردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
بین‌المللی کردن

put under international control(v)

Synonyms: internationalise internationalize

Hypernyms: command control

Examples: internationalize trade of certain drugs

make international in character(v)

Synonyms: internationalise internationalize

Hypernyms: alter change modify

Examples: We internationalized the committee

واژه های نزدیک