فرهنگ روانشناسی

internationalization

بين المللي کردن .

بين المللي کردن

فرهنگ جامع

internationalization

بين المللى کردن

فرهنگ جامع

internationalization

فرهنگ لغات عمومي
بین المللی کردن.

the act of bringing something under international control(n)

Synonyms: internationalisation internationalization

Hypernyms: group action

In economics, internationalization or internationalisation is the process of increasing involvement of enterprises in international markets, although there is no agreed definition of internationalization. Internationalization is a crucial strategy not only for companies that seek horizontal integration globally but also for countries that addresses the sustainability of its development in different manufacturing as well as service sectors especially in higher education which is a very important context that needs internationalization to bridge the gap between different cultures and countries. There are several internationalization theories which try to explain why there are international activities.