هواخواه رعايت مصالح همه ملل .کسيکه داراي احساسات بين المللي باشد

فرهنگ جامع

internationalist

جهان گرابازرگانى : انترناسيوناليست

فرهنگ جامع

internationalist

فرهنگ لغات عمومي
هواخواه رعایت مصالح همه ملل،کسیکه دارای احساسات بین المللی باشد
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
جهان گرا
فرهنگ لغات حسابداري
جهان گرا

an advocate of internationalism(n)

Synonyms: internationalist

Hypernyms: advocate advocator exponent proponent

influenced by or advocating internationalism(a)

Synonyms: internationalist internationalistic

Similar: international

a member of a socialist or communist international(n)

Synonyms: internationalist

Hypernyms: socialist

MemberMeronyms: international

Internationalist may refer to:

 • Internationalism (politics), a movement to increase cooperation across national borders
 • Liberal internationalism, a doctrine in international relations
 • Internationalist/Defencist Schism, socialists opposed to World War I
 • A member of the:
  • First International, or International Workingmen's Association, (1864–1876), an organization aimed at uniting various left-wing groups
  • Second International, (1889–1916), the original Socialist International
  • International Brigades, volunteers from different countries, who fought for the Second Spanish Republic in the Spanish Civil War (1936–1939)
  • League for the Fourth International, a Trotskyist international organisation whose most noteworthy section is the Internationalist Group in the United States
 • Internationalist Review, an e-journal founded in Maastricht
 • The Internationalist, a magazine based in Seattle
 • Internationalist (album), a 1998 album by Australian band Powderfinger
 • New Internationalist, an international magazine that works for social justice

واژه های نزدیک