عقيده بحفظ و رعايت مصالح عمومي ملل ، احساسات بين المللي.

عقيده بحفظ و رعايت مصالح عمومي ملل.احساسات بين المللي

فرهنگ جامع

internationalism

انترناسيوناليسم ،عقيده بحفظ و رعايت مصالح عمومى ملل ،احساسات بين المللىقانون ـ فقه : روش فکرى مبنى بر لزوم همکارى و همبستگى نزديک بين ملتهاى جهان به حدى که به تشکيل يک حکومت جهانى منجر شود

فرهنگ جامع

internationalism

فرهنگ لغات عمومي
عقیده بحفظ و رعایت مصالح همه ملت ها،احساسات بین المللی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
عقیده به حفظ و رعایت مصالح همه ملت ها
فرهنگ لغات علوم سياسي
همکاری جهانی

حقوق :
proletarian internationalism
انترناسیونالیسم پرولتری

the doctrine that nations should cooperate because their common interests are more important than their differences(n)

Synonyms: internationalism

Hypernyms: doctrine ism philosophical system philosophy school of thought

Antonyms: nationalism

quality of being international in scope(n)

Synonyms: internationalism internationality

Hypernyms: ambit compass orbit range reach scope

Examples: he applauded the internationality of scientific terminology

Internationalism may refer to:

  • Cosmopolitanism, the view that all human ethnic groups belong to a single community based on a shared morality as opposed to communitarianism, patriotism and nationalism
  • International Style, a major architectural movement that was developed in the 1920s and 1930s
  • Internationalism (linguistics), loanwords that occur translingually with the same or at least similar meaning and etymology
  • Internationalism (politics), a political movement that advocates a greater economic and political cooperation among nations
  • Internationalism (Venezuela), a Venezuelan political party
  • Internationalist–defencist schism, a current within the socialist movement opposed to World War I
  • Multilateralism, multiple countries working in concert on a given issue
  • Proletarian internationalism, the Marxist view of internationalism