فرهنگ برق

international standard atmosphere

جو استاندارد بین المللی جو استاندارد پذیرفته شده ی بین المللی برای مقایسه ی عملکرد هواپیماها و موشکها.

فرهنگ جامع

international standard atmosphere

علوم هوايى : اتمسفر استاندارد بين المللى