فرهنگ جامع

international labour organization (ilo)

سازمان بين المللى کارقانون ـ فقه : سازمانى که در جوار جامعه ملل تاسيس شد و در سال 1946 به سازمان ملل پيوست و هدف ان بهبود بخشيدن به شرايط کار از جنبه ها مختلف و حمايت از کارگران و منافع ايشان مى باشد