فرهنگ جامع

international federation

for information processingکامپيوتر : فدراسيون بين المللى پردازش اطلاعات

واژه های نزدیک