فرهنگ جامع

international development association

مجمع بين المللى توسعهقانون ـ فقه : مجمعى است وابسته به بانک جهانى که به منظور کمک به کشورهاى توسعه نيافته ايجاد شده است

فرهنگ انگلیسی به انگلیسی

international development association

an agency of the United Nations affiliated with the World Bank(n)

Synonyms: ida international development association

Hypernyms: un agency united nations agency

واژه های نزدیک