فرهنگ جامع

international court

قانون ـ فقه : دادگاه بين المللى