بین المللی

فرهنگ حقوق

international

بین المللی

بين المللي ، وابسته به روابط بين المللي .

بين المللي . وابسته به روابط بين المللي

فرهنگ جامع

international

... Electrotechnical Commissionکميسيون الکتريکى جهانى ،بين الملل ،وابسته به روابط بين المللىعلوم مهندسى : کميسيون بين المللى مهندسى برققانون ـ فقه : بين المللى ،انترناسيونالورزش : بازيگر بين المللى

فرهنگ جامع

international

فرهنگ لغات عمومي
بین المللی،عضو مسابقه قهرمانی بین المللی
فرهنگ لغات رايانه
بین المللی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بین المللی
فرهنگ لغات علوم سياسي
بین‌الملل
فرهنگ لغات تربيت بدني
بازیگر بین المللی

علوم سیاسی:
a policy/ spirit of goodwill in international relations
سیاست
اقتصاد :
aaia(associate of the association of international accountants)
جامعه سازمان های حسابداران بین المللی
حسابداری:
aaia(associate of the association of international accountants)
جامعه سازمان های حسابداران بین المللی
اقتصاد :
agency for international development
سازمان توسعه بین المللی
حسابداری:
agency for international development
سازمان توسعه بین المللی
علوم سیاسی:
agency for international development (aid)
آژانس توسعه بین‌الملل
تربیت بدنی:
aiwf (association of the international winter sports federation)
مجمع فدراسیون بین المللی ورزش های زمستانی
حقوق :
amnesty international
عفو بین الملل
علوم سیاسی:
amnesty international
عفو بین‌الملل
علوم سیاسی:
amnesty international
سازمان عفو بین الملل
اقتصاد :
arab international bank
بانک بین المللی اعراب
حسابداری:
arab international bank
بانک بین المللی اعراب
تربیت بدنی:
asociation of summer olympic international federations (asoif)
انجمن فدراسیون های بین المللی المپیک تابستانی
تربیت بدنی:
association international de la press sportive (aips)
انجمن بین المللی رسانه های ورزشی
مدیریت :
association of international accountants
انجمن حسابداران بین المللی
اقتصاد :
association of international bond dealers
انجمن فروشندگان اسناد قرضه بین المللی
اقتصاد :
association of international bond dealers
انجمن فروشندگان اسناد قرضه بین المللی
حسابداری:
association of international bond dealers
انجمن فروشندگان اسناد قرضه بین المللی
حسابداری:
association of international bond dealers
انجمن فروشندگان اسناد قرضه بین المللی
عمومی :
balance of international payment
موازنه پرداختهای بین المللی
اقتصاد :
balance of international payment
تراز پرداخت بین المللی
حقوق :
balance of international payment
موازنه پرداختهای بین المللی
حسابداری:
balance of international payment
تراز پرداخت بین المللی
عمومی :
balance of international payments
تراز پرداختهای بین المللی
اقتصاد :
balance of international payments
تراز پرداختهای بین المللی
مدیریت :
balance of international payments
موازنه پرداختهای بین المللی
حقوق :
balance of international payments
موازنه پرداختهای بین المللی
حسابداری:
balance of international payments
تراز پرداختهای بین المللی
مدیریت :
bank for international settlement(bis)
بانک تصفیه حسابهای بین المللی
عمومی :
bank for international settlements
بانک پرداختهای بین المللی
اقتصاد :
bank for international settlements
بانک تسویه حساب های بین المللی
حقوق :
bank for international settlements
بانک پرداختهای بین المللی
حسابداری:
bank for international settlements
بانک تسویه حساب های بین المللی
اقتصاد :
barter in international trade
مبادلات پایاپای در تجارت بین الملل
حسابداری:
barter in international trade
مبادلات پایاپای در تجارت بین الملل
مدیریت :
bis (bank for international settlements)
بانک تسویه بین المللی
عمومی :
borland international
یک شرکت سازنده نرم افزارهای ریزکامپیوتر
مهندسی کامپیوتر:
borland international
یک شرکت سازنده نرم افزارهای ریزکامپیوتر
مهندسی کامپیوتر:
borland international
بورلند اینترنشنال
مدیریت :
breach of international laws
نقض قوانین بی المللی
حقوق :
breach of international laws
نقض قوانین بین المللی
علوم سیاسی:
breach of international laws
نقض قوانین بین الملل
مهندسی کامپیوتر:
candela (= cd = new candle = international candle)
شمع
مهندسی کامپیوتر:
ccir (= international radio consultative committee)
سی سی آی آر
مهندسی کامپیوتر:
ccitt (= comite consultatif internationale de telegraphique et telephonique = international telegraph and telephone consultative committee
سی سی آی تی تی
حقوق :
commission of an international tort
ارتکاب عمل شبه جرم بین المللی
مدیریت :
commission on international trade law
کمیسیون حقوق تجارت بین المللی
حقوق :
commission on international trade law
کمیسیون حقوق تجارت بین المللی
مهندسی کامپیوتر:
commodore international inc.
شرکت بین المللی کمدور
مدیریت :
conseil insternation par i'organisation seientifique

any of several international socialist organizations(n)

Synonyms: international

Hypernyms: socialism socialist economy

MemberHolonyms: internationalist

MemberHolonyms: internationalist

concerning or belonging to all or at least two or more nations(a)

Synonyms: international

Examples: international affairs an international agreement international waters

Antonyms: national

Similar: global internationalist internationalistic multinational planetary supranational transnational world world-wide worldwide

from or between other countries(a)

Synonyms: external international outside

Examples: external commerce international trade developing nations need outside help

Similar: foreign

International is an adjective meaning "between nations".