داخل

ازدرون . از تو . از داخل . ذاتا . باطنا . معنا

از درون ،از تو،ذاتا`،باطنا`

فرهنگ لغات عمومي
ازدرون،از تو،از داخل،ذاتا،باطنا،معنا

عمومی :
grind internally
داخل را ساییدن

on or from the inside(r)

Synonyms: internally

Examples: an internally controlled environment

Antonyms: externally