فرهنگ جامع

internalize (to)

درونى کردنبازرگانى : داخلى کردن