فرهنگ جامع

internalization of costs (benefits)

داخلى کردن هزينه ها( فوايد)بازرگانى : داخلى کردن هزينه ها