فرهنگ جامع

internal temperature rise

علوم مهندسى : افزايش درجه حرارت داخلى