فرهنگ عمران

internal temperature

دمای درونی

فرهنگ معماری

internal temperature

دمای درونی

فرهنگ جامع

internal temperature

علوم مهندسى : درجه حرارت داخلىمعمارى : دماى درونى