فرهنگ جامع

internal stored program

کامپيوتر : برنامه ذخيره شده به صورت داخلى