فرهنگ جامع

internal shield

غلاف داخلى ،زره درونىعلوم مهندسى : زره داخلى